Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tây Sơn Nguyễn Huệ: Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu phong trào nông dân Tây Sơn (tổ chức tại Qui Nhơn từ 25 - 28 - 2/1978)

1978 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (13.0)

Chi tiết

Tây Sơn Nguyễn Huệ: Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu phong trào nông dân Tây Sơn (tổ chức tại Qui Nhơn từ 25 - 28 - 2/1978).-  Nghĩa Bình: Ty Văn hóa và thông tin Nghĩa Bình, 1978.-  436tr..; 19cm.

Kỷ yếu gồm 3 phần chính: Phần ý kiến phát biểu của Đại biểu tại Hội nghị, các báo cáo và tham luận, phần phụ lục