Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Sách Địa dư : Có bản đồ

1926 Vietnamese, French

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Chưa xác định

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (15.0)

Chi tiết

Sách Địa dư : Có bản đồ.- In lần thứ 7, sửa lại cho kỹ .- Qui Nhơn : Impr. de Quinhon, 1926.- 48tr : bản đồ ; 22cm.
Chính văn bằng tiếng Việt và một phần tiếng Pháp 

Sơ lược về phép Địa dư: Phần dạy chung về trái đất; các đặc điểm địa lý, khí hậu, tài nguyên... của Đông Pháp và các xứ Bắc Kỳ, Trung kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên, Lào. Địa lý Đại pháp và thuộc địa Đại pháp và các phương: Đông, Tây Nam, Thế gian mới và Océanie