Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Địa chí Bình Định: Tập Địa bạ và phép quân điền

2002 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (11.0)

Chủ đề

Địa chí

Chi tiết

Địa chí Bình Định: Tập Địa bạ và phép quân điền/ Nguyễn Đình Đầu. - Bình Định: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Bình Định, 2002. - 215tr.: bản đồ; 27cm.

Trình bày địa lý lịch sử tình Bình Định; phân tích phép quân điền ở Bình Định; địa danh và địa bạ trấn Bình Định; địa danh và địa bạ tỉnh Bình Định; phép quân điền ở Bình Định.