Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Đại Việt quốc thư

1973 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (17.0)

Chi tiết

Đại Việt quốc thư / Quang Trung Nguyễn Huệ; Hoàng Văn Hòe dịch.- Sài Gòn: Trung tâm học liệu. Bộ giáo dục, 1973.- 347tr, 19cm.

Những thư từ, biểu, tấu, sắc, dụ của Vua Quang Trung giao thiệp với nhà Thanh. Đây là những giấy tờ đơn thuần về ngoại giao, thể hiện tư tưởng của một vị Vua có tài về quân sự, nội trị, ngoại giao, kinh tế